• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထား အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ႕ဆုံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU) အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံခ႐ိုင္ ေလးဝါးရွိ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေနသည္။

တႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနျခင္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး KNUေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

KNU သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္မႈအား ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းက အစိုးရထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေရး ယႏၲရားမ်ား၊ မူေဘာင္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ အဖြဲ႕အတြင္းေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုထားသည္။

KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလလယ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ သုံးႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သီးသန႔္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထပ္မံက်င္းပမည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္မပါဝင္မီ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ေဆြးေႏြးမႈလုပ္သင့္သည္ဟု KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

KNU ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာအရ KNU အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ အစည္းအေဝးသည္ အက်ပ္အတည္းေက်ာ္လႊားေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ အာ႐ုံစိုက္မည္ဟု သိရသည္။

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အၾကား နားလည္မႈကြာဟျခင္းကို ေပါင္းကူးႏိုင္ေရး နည္းလမ္းရွာ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထိုစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

KNU အၿမဲတမ္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၅၅ ဦးမွ အမ်ားစု ပါဝင္တက္ေရာက္ေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီႏွင့္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဘာေက်ာ္ဟဲအပါအဝင္ ထိပ္တန္း စစ္ဖက္အရာရွိမ်ားလည္း ထိုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

KNU သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏အဆိုအရ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သည္ဟု သိရသည္။

KNU ဒုတိယ ဥကၠဌေဟာင္း ေနာ္စီပိုးရာစိန္လည္း ထို KNU အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုသည္။ သူသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေနသည္ဟု ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ေရးမွာ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဇာင္းေပးေျပာဆိုလာျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းမွ ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္ေရးကို ဦးတည္မေနေသာေၾကာင့္ NCA သည္ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္မွ ေသြဖီသြားမည္ကို KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သူရွင္းျပသည္။

“က်မတို႔ စိုးရိမ္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာပါတဲ့ အဖြဲ႕ေတြထဲ အဓိက တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုခ်င္တာေကာ ဟုတ္ရဲ႕လား ဆိုတာပဲ” ဟု သူက ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

KNU သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက အေရးပါေသာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏အျမင္ကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား ယာယီဆိုင္းငံ့ရန္ KNU ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ဆိုင္းငံ့ထားရသည္။


Credit  - Irrawaddy

Share:

Tags: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထား,အတည္ျပဳႏိုင္ရန္,KNU,ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ႕ဆုံ

Author : Administrator
Comments
Leave a Comment