Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Leave A Message

Feel free to send a message.

Latest Publication

 • thumb1

  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
  (အတဲြ-၃)

  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွတ္တမ္း

  by Lian H. Sakhong

  thumb1

  ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ
  အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္။

  တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
  ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပေသာ အေထာက္အကူျပဳစာတမ္းမ်ား။

  thumb1

  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
  (အတဲြ-၂)

  by Dr.Lian H. Sakhong

Upcoming Books

thumb1

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
(အတဲြ-၄)

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ မွတ္တမ္း

by Lian H. Sakhong

Analysis Papers

The significance of NCA: What everyone ought to know about the peace process

One of the issues facing the Myanmar peace process today is the prevalent lack of an identical interpretation of the agreed text of the nationwide ceasefire agreement (NCA) among key actors. If they do not have the same understanding of the written content of NCA and the different aspects of the peace process, there is a risk that the leaderships will send different signals and competing visions that would confuse everyone, including the general public. Without a similar view of the process, it is difficult to have a coherent strategy in order to move the process forward collectively in the same direction. This analysis is assumed to present one of the key aspects of the Myanmar peace process – the nationwide ceasefire agreement for a shared understanding of the overall picture of the peace process.
         The text of the nationwide ceasefire agreement (NCA): As for the ceasefire, Myanmar nationwide ceasefire agreement is very comprehensive in terms of its coverage of issues, deeply political as well as substantive document, crystal clear in terms of its short-term objectives and long-term goal, and well thought-out prescription in terms of its process of future undertakings. Even if one cannot understand or remember the whole text of NCA, there are four fundamental facts, which are very important for everyone to know. They are (1) key basic principles for future Union of Myanmar, (2) seven-step road map towards resolving political conflict to achieve lasting peace, (3) an agreed clause mandating full power to amend constitution and laws, and (4) the orchestration of peace process outside the bounds of 2008 constitution.
         (a) Agreement calling for the establishment of a common Union based on federalism, democracy and three national causes: According to article 1 of NCA, it stipulates, “Upholding the three main national causes of non-disintegration of the Union, non-disintegration of national solidarity, and perpetuation of national sovereignty, and based on the universal principles of liberty, equality, and justice, we agree to establish a democratic and federal Union of Myanmar that fully guarantees political equality, the right to self-determination, and democratic practices in accordance with the Panglong spirit and the subsequent outcomes of the future political dialogue.”
         This article clearly spells out the ultimate goal of the peace process, which is to establish a federal Union of Myanmar. This agreement on federalism, in principle, is extremely significant for EAOs not only because setting up a federal system is the stated goal of their armed struggles, but it also gives them a clear sense of purpose to participate in the peace process. Without commitment to a federal system in the NCA agreement, EAOs might not have a compelling reason to participate in this ongoing peace process.

read more

CDES Programs & Projects

227,000+ Books

View
Publication

CDES publication aims to promote and advance research based, credible and effective ideas, principles and practices of democracy, federalism and equality of human rights, as well as initiating programs to develop democratic and political institutions.


Trainings and Workshops

CDES conducts meaningful educational interactions with all stakeholders, by means of conducting seminars, workshops, trainings, conferences and forums on peace, democracy, federalism, women, security and gender development, and initiating activities to strengthen capacity and capability of all government leaders and civil citizenry for progress and prosperity in the country.


Research

CDES deems imperative to venture on ethnic studies and democratic federalism relevant researches that will serve as catalyst for national peace and reconciliation in particular and development of the Union of Myanmar in general.


Peace and Reconciliation

CDES has been advancing the unending advocacy on democracy, human rights and federalism and peace through the establishment of good governance and state administration not only within the framework of the NCA but also the military code of conduct, Joint monitoring system and framework for political dialogue and gender equality through peace negotiations. CDES promotes these advocacies from top government echelons to the grassroots through series of various meetings and comprehensive discussions on constitutional knowledge and rule of law, anchored on truth, justice and equality.


 • thumb1 Daw Aung San Su Kyi, State Counsellor

  The dreamer who makes his dream come true is to become truly the lord of herself/himself, To be able to make the dreams of a whole country come true is to become truly the lords of ourselves.

 • thumb1 Dr. Lian H. Sakhong, Vice Chairman - II, CNF

  As human beings, we have to do the right thing and we have to try to contribute something to our humanity, serve other people as much as we can.

 • thumb1 Padoh Saw Kwe Htoo Win, General Secretary, KNU

  Those making peace need courage, they have to be decisive and have to educate people. I have learned it a lot. I have learned that you have friends among your enemies, and enemies among your friends.

CDES ActivitiesPeace and reconciliation campaign gears-up in the Northern Shan State as the Centre for Development and Ethnic Studies conducted the Peace Forum in support to the National Political Dialogue at the Shan Literature and Cultural Hall, February 11, 2017.
           Daw Than Than Aye of 88 Generation stated in her opening remarks, " While people in this conflict area feel unsafe and are undeniably not free from fears, this peace forum which is first of its kind can reassure us of peace and enlighten us on how we can become more conscientious of our indispensable roles in peace building, hence our deepest thanks to CDES for reaching us and taking the initiative to hold this peace forum".
           Attendees were 110 representatives ( 47 of whom are females) from various groups to wit: Rule of Law and Legal Aid Group, Lashio Lawyer Group, Nazareth Lahu Women Group, Wa National Society, Local Resource Centre, Ceasefire Monitoring Group, Kachin Youth Organization, Lashio Muslim Women Association, Northern Shan Youth Network, Student Union of Technological University, Lashio, Tai Youth Network, Wa National Union Party, Tomboy(Lesbian) Network, Interfaith Group, Peasants Group and National League for Democracy party.
           CDES team led by its Executive Director, Dr. Lian H. Hmung Sakhong duly represented by Ms. Grace Ngun Za Tial, Manager had the pool of resource persons in the said forum namely: Saya Yan Kyaw, Senior Political Specialist/Analyst, Saya Naung Kyaw, writer/author activist and Saya Moses C. Tehlo, CDES Research Director.

Template Settings Panel

Theme Colors
Layout Styles
BOXED WIDESCREEN
Bakground Pictures