Publications

Notice!
တုိင္းရင္းလူမ်ဳိးေရးရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနအသင္း (Centre for Development and Ethnic Studies - CDES) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ၌ တုိင္းရင္းသားေရးရာ သုေတသနအသင္း (Burma Centre for Ethnic Studies – BCES) အျဖစ္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ CDES အျဖစ္ ျပည္တြင္းတြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ဆြီဒင္ႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ BCES ကုိလည္း တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
CDES ကုိစတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ေလ့လာေရးစာအုပ္စာတမ္းမ်ား သာမက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ စာအုပ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး အုပ္ေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ကုိျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားအနက္ ဆလိုင္း လ်န္မႈန္း ေရးသားျပဳစုသည့္ “ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္¬တရားမ်ား” ႏွင့္ “ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား” ကုိ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္ ႏွင့္ ရွမ္း စသည့္ တုိင္းရင္းသားစကားမ်ားျဖင့္ ျပန္ဆုိ၍ ထုတ္ေဝေနပါသည္။
တုိင္းရင္းလူမ်ဳိးေရးရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနအသင္း မွ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္္တုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္း ရရွိေရး အတြက္ လုံးဝမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ CDES မွ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မ်ားကို စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မည္ မဟုတ္ပါ။
ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သင္တန္းမ်ား၊ေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ ေသာ အစုိးရအဖဲြ႔မ်ားကုိ အဖဲြ႔အစည္းအလုိက္ အခမဲ့ ကူညီျဖန္႔ခ်ီသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တသီးပုဂၢဳလ္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း သုေတသနက်မ္းျပဳ စုေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားကုိမူ တဦးခ်င္းလည္း အခမဲ့ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး လုိက္ရပါသည္။

Please, point on each cover for more details.

thumb1

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
(အတဲြ-၃)

by Dr. Lian H. Sakhong

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွတ္တမ္း

thumb1

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ
အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ လမ္းညြန္အေျခခံမူမ်ား။

thumb1

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ
အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပေသာ အေထာက္အကူျပဳစာတမ္းမ်ား။

thumb1

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
(အတဲြ-၂)

by Dr.Lian H. Sakhong
thumb1

ၿမိဳင္ညိဳနန္းမွ လြမ္းခ်င္းမ်ား

by Saw Mra Raza Linn

Poems

thumb1

NCA, JICM, UPDJC, JMC, COC and FPD

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအၾကား
ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွင့္
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္

thumb1

ခ်ိဳးကူသံေလးကို မလြမ္းဘူးလားအေမ

Articles on the Peace Process

by Naung Kyaw
thumb1

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေၾကာက္တရားမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း အား သမၼာက်မ္းစာရႈေထာင့္မွ ဖတ္ရႈျခင္း

Reading Aung San Suu Kyi's "Freedom from Fear" from Biblical Perspective

by Dr. Van Kung
thumb1

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ (အတဲြ-၁)

Peace Process Vol.1

by Lian H. Sakhong
thumb1

ဒီမုိကေရစီေရး
အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး နွင့္
ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရိွေရး
တုိက္ပဲြဝင္မွတ္တန္းမ်ား

UNLD, Struggle for Democracy

by Lian H. Sakhong
thumb1

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္

Federalism and Ethnic Issues

by Lian H. Sakhong

5th Edited Version.

thumb1

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ မူ

Genuine General Union

by Lian H. Sakhong
thumb1

ဖယ္ဒရယ္စနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား

Charectorestics of Federalism

by Lian H. Sakhong
thumb1

ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ား

Panglong Agreement

by Lian H. Sakhong
thumb1

ဇာတိေျမမွ ယေန႔တုိင္

From Homeland until Today

by Naing Ngwe Thein
thumb1

ရခုိင္အမိ်ဳးသားေရးႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုျပႆနာ

Union Problems and Arakan Nationalism

by Aye Thar Aung
thumb1

ကၽြန္ေတာ့္ အေတြး .. ကၽြန္ေတာ့္ အေရး .. ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ႕အႀကဳံ

Important Thoughts

by Sai Nyunt Lwin
thumb1

စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ေရး

The Building of a Genuine Union

by Naing Han Thar
thumb1

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ား

Principles of Democracy

by Lian H. Sakhong
thumb1

In Search of Chin Identity

by Lian H. Sakhong
thumb1

Ending Ethnic Armed Conflict

by Lian H. Sakhong
& Paul Kenaan
thumb1

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႕အႀကဳံမ်ား

Revolutionary Memoirs

by Thomas Thangnou
thumb1

ပင္လုံစိတ္ဓာတ္မွသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆီသုိ႔

by Manko Ban
thumb1

မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္မႈ
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္
သမို္င္း

Mon National Struggle and Federalism

by Naing Han Thar
thumb1

အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ၏ အခန္းက႑တေစ့တေစာင္း

Kerenni Revolution and Struggle

by Khu Oo Reh
thumb1

က်ေနာ္သူပုန္ျဖစ္ေပၚလာပုံ

The Making of a Rebel

by Khun Say
thumb1

က်မႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္

My Story on the Struggle for Kachin Freedom

by Shirley Seng

Template Settings Panel

Theme Colors
Layout Styles
BOXED WIDESCREEN
Bakground Pictures