• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

Documents

  • Home/
  • Documents

(၁)

လူမ်ဳိးတုိင္းတြင္ မိမိတို႔၏အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ရွိစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔တြင္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ဟူ၍ ရွိသည္။

     ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္၏ မေတာ္တဆျဖစ္ေပၚမႈ မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္ေရး၊ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္ေရး စသည့္ နက္နဲက်ယ္ဝန္းေသာ သမုိင္းေရးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ထင္ရွားလာသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏သမုိင္း မွတ္တုိင္တခုပင္ ျဖစ္သည္။

     ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ အျခားျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိမ်ားႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္တို႔၏ သံဖေနာင့္ ေအာက္တြင္ ခါးသီးနာၾကည္းဖြယ္ေကာင္းေသာဘ​​ဝကုိ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္ တြင္ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသည္သာမက ျပည္မႏွင့္ အျခားအျခားေသာေဒသရွိ ညီရင္းအစ္ကုိမ်ားႏွင့္အတူ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရ ျခင္း၊ အသိဉာဏ္အေမွာင္ခ်ခံခဲ့ရျခင္း၊ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းသာမက အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ေသြးခြဲခံရျခင္း၊ ဘာသာေရးကုိ ဘန္းျပၿပီး ယဥ္ေက်းမႈကုိ အဖ်က္ဆီးခံရျခင္း... စသည့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ အစြမ္းကုန္ဖိႏွိပ္မႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။

     သု္ိ႔ေသာ္ ေခါင္းငုံ႔မခံ။ အခြင့္သာတုိင္း ရရာလက္နက္ကုိ ကုိင္စြဲၿပီး  ေသြးေျမအက်ခံကာ ရဲရဲေတာက္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" ကုိ သေႏၶတည္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးခဲ့သည္။


(၂)

     ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးေစ့တရပ္သည္ ယေန႔ သေႏၶတည္ၿပီး ယေန႔ ေမြးဖြား႐ုိးထုံးစံ မရွိ။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနအခြင့္သာမႈကို ေစာင့္ဆုိင္းရစၿမဲျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္သည္လည္း ဤအတိုင္းပင္။

     ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ၁၀ ႏွစ္စီျခား၍ သေႏၶတည္ကာ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၁၉၃၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၁၉၄၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္။ ဤသုိ႔ ေန႔ရက္တုိက္ဆုိင္မႈသည္ပင္လွ်င္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ အမ်ဳိးကုိခ်စ္ေသာ သစၥာတရားကုိ ေဖာ္က်ဴးေနေပေတာ့သည္။

     သူ႔ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စည္းစနစ္က်နစြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ပထမဦးဆုံးႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ "ခ်င္းေတာင္ ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕" ကုိ ၁၉၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ မင္းတပ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေႏွာ္ေခ်ာင္းတုိက္နယ္ရွိ လွီ႐ုံ (ခ) မသုံးႏႈံးေက်းရြာတြင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဦးေလာဟာလိန္းထန္းထမ္ (ဥကၠ႒)၊ ဦးဝမၼးသူေမာင္ (ဒုဥကၠ႒)၊ ဦးဝရဲေလာဟာ (အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးကီးေဖလိန္း (ခ) သခင္ေအာင္မင္း (ဘ႑ာေရးမွဴး)၊ ဦးကီးမာန္ (ျပန္ၾကားေရးမွဴး) တုိ႔ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။

     ဤအဖြဲ႕သည္ ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ သလို ေနာင္တြင္ ေပၚေပါက္လတၱံ႕ေသာ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" ၏ စစ္မွန္္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးေစ့လည္း ျဖစ္သည္။

     ခ်င္းေတာင္ ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕၏ လူထုညီလာခံကုိ "ဝရဲ" ရြာတြင္ ၁၉၃၂ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္း ညီလာခံႀကီးတြင္ ခ်င္းျပည္သူတုိ႔၏ "ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး... အစရွိသည္တို႔ တုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ျပည္မရွိ ေသြးရင္းသားရင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ယူ၍ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရကို အေႏွးႏွင့္အျမန္ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ ရန္" စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

     ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္မရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ယူရန္ ဦးဝမၼးသူေမာင္၊ ဦးကီးေဖလိန္း (ခ) သခင္ ေအာင္မင္း၊ ထာေလာင္းရြာသား ဦးအြမ္နိမ္ (ခ) သခင္ေအာင္ညြန္႔ႏွင့္ မသုံးႏႈံးရြာသား ဦးကီးမာန္တုိ႔ကုိ ရန္ကုန္သုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိမွစ၍ ခ်င္းေတာင္ ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲအရွိန္အဟုန္ကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

    ဝရဲရြာ ညီလာခံတြင္ပင္ အမႈေဆာင္အသစ္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ဦးဝမၼးသူေမာင္ (ဥကၠ႒)၊ ဝရဲေလာဟာ (ဒုဥကၠ႒)၊ ဦးကီးေဖလိန္း (ခ) သခင္ေအာင္မင္း (အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးရွဲလိန္း (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးကီးမာန္ (ဘ႑ာေရးမွဴး)တုိ႔အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦး၊ တုိက္နယ္ဥကၠ႒ ၁၈ ဦးတုိ႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

     ခ်င္းေတာင္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ေခၚ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲသည္ တေန႔တျခား ပုိ၍ပုိ၍ ျပင္းထန္လာသည္။ ၁၉၃၆ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ စသည့္ ေျမျပန္႔ညီအစ္ကုိမ်ား၏ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပး သည့္အျပင္၊ တဖက္တြင္လည္း နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရထံ ရဲရင့္ျပတ္သားေသာ ေအာက္ပါအခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

     (၁) ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ျပည္မႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္။

     (၂) ခ်င္းေတာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒသာ က်င့္သုံးရန္။

     (၃) ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

     (၄) ခ်င္းေတာင္ပညာေရးစနစ္ကုိ အျမန္ဆုံး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ အဂၤလိပ္စာအျပင္ ျမန္မာစာကုိပါ သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္။

     (၅) ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္။

     (၆) ခ်င္းေတာင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ အျမန္ဆုံးေဖာက္လုပ္ေပးရန္။

     (၇) ျပည္မႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ လြတ္လပ္စြာ ကူးလူးဆက္ဆံခြင့္ျပဳရန္။

     (၈) ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႔အား မည္သည့္လူမ်ဳိးႏွင့္မဆုိ တန္းတူဆက္ဆံခြင့္ျပဳရန္။

     (၉) ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးေသာအခါ ခ်င္းေတာင္ကုိပါ တပါတည္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္။

စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

     ဤအေရးကိစၥကို ၁၉၃၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ၁၉၃၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ ခ်င္းေတာင္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းေတာင္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဝမၼးသူေမာင္၊ ဦးဝရဲ ေလာဟာ၊ ဦးကီးေဖလိန္း (သခင္ေအာင္မင္း) တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ခ်င္းလူထု ၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ အဂၤလိပ္ဘက္မွ မေကြးတုိင္းမင္းႀကီး၊ ဖလမ္းခ႐ုိင္ဝန္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္အေရးပုိင္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ပုလိပ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအမႈထမ္း ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

     အဂၤလိပ္အစုိးရက ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား တင္ျပသည့္အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ဘဲ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ၏ ရာထူးႀကီးမ်ားကုိ လက္ခံရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္မခံၾက။ ေစ့စပ္၍ မရသည့္အဆုံး "ခ်င္းေတာင္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕" ကုိ အာဏာျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း တဖက္သတ္ေၾကညာသည္။ ခ်င္းျပည္သူမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ပြဲခ်င္းဆႏၵျပ တုိက္ပြဲဝင္ၾကသည္။ "နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ အလိုမရွိ၊ ထြက္သြား" ဟု လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းက ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပသည္။ မေကြးတုိင္းမင္းႀကီး၊ ဖလမ္းခ႐ုိင္ဝန္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္နယ္ပုိင္ဝန္ေထာက္ႀကီးမ်ား မေနရဲၾကေတာ့ဘဲ ညတြင္းခ်င္း ေဆာၿမဳိ႕သုိ႔ ထြက္ ေျပးၾကသည္။

     ခ်င္းေတာင္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ မတရားသင္းေၾကညာကာ ေခါင္းေဆာင္ ၉ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေသာ အားျဖင့္ တုိက္နယ္ဥကၠ႒ ၃၆ ဦးတုိ႔ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ၾကသည္။ အခြန္မေဆာင္၊ ကူလီမလိုက္၊ အစုိးရအမႈ မထမ္း၊ အစုိးရႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ျဖတ္ ... စသည္ျဖင့္ ျပည္သူ႔အင္အားျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

     တုန္ဟည္းစြာ ေပါက္ကြဲေသာ ကန္ပက္လက္အေရးအခင္းသည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ကုိ ပုိ၍ပုိ၍ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္ေစခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာတျပည္လုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႔၏အခန္းက႑ သည္လည္း ပုိမုိအေရးပါလာသည္။ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" သေႏၶသားသည္လည္း ရင့္၍ရင့္၍လာပါေတာ့သည္။

     တနည္းအားျဖင့္ ဤကန္ပက္လက္အေရးအခင္းသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အဆင့္မွန္ေသာ ေျခလွမ္းဟု ဆုိရ ေပမည္။


(၃)

     ျမန္မာႏုိင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ေသာ လြတ္လပ္ေရးရရွိလာေသာအခါ "ျပည္ေထာင္စု" ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံထံမွ ဆႏၵခံယူေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္လာပါသည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးစုကုိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားလွယ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခြဲဲျခားခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးစုကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ ျပည္သူလူထုကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦး စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးေစလႊတ္ပုိင္ခြင့္ရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု ကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦးကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္မည္။ ျပႆနာမရွိ။ သုိ႔ရာတြင္ လူမ်ဳိးစုကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ တုိက္သူႀကီးမ်ားကို ေစလႊတ္မည္ေလာဟူေသာ ျပႆနာေပၚသည္။

     ထုိ႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတုိင္း ေစာ္ဘြားမ်ား၊ တုိက္သူႀကီးမ်ား၊ ရြာသူႀကီးမ်ားအား သားစဥ္ေျမးဆက္ အေမြဆက္ခံေစကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးအားလုံးကုိ သူတို႔လက္ဝယ္ ၿမဲေစမည္ေလာ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႔က မိမိတို႔စိတ္တုိင္းက် ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သူမ်ားလက္ဝယ္ အာဏာအပ္ႏွင္းသည့္စနစ္ကုိ က်င့္သုံး မည္ေလာဟူ၍ တခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းဆုံေရာက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

     ဤျပႆနာကုိ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ ၁၉၄၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ ၂၂ အထိ ခ်င္းဝိ္ေသသတုိင္း ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္၊ ဖလမ္းၿမဳိ႕တြင္ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံ" တရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ လူထုကုိယ္စားလွယ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ညီလာခံတြင္ ဦးဝမၼး သူေမာင္က ဥကၠ႒၊ ကပၸတိန္မန္တုံးႏုန္က အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ သဘာပတိအျဖစ္ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီဥကၠ႒ဦးလ်န္ထမ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

     ညီလာခံ၏ ဒုတိယေန႔ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တီးတိန္လူထုကိုယ္စားလွယ္ဦးေထာင္ဇကုိင္က

              "ခ်င္းေတာင္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ အေမြဆုိးအျဖစ္ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ တုိက္နယ္သူႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္သည္ ဆင္းရဲသားလူထုအေပၚ အခြန္မတန္တဆ ေကာက္ခံျခင္း၊ ကူလီဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လုပ္ခမေပးဘဲ ခုိင္းေစျခင္း၊ ဆင္းရဲသားလူထု၏ ေခၽြးႏွဲစာအေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း ... စသည့္ အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ေသာစနစ္ ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစနစ္ကုိ အျမစ္မက်န္ တြန္းလွန္ၿဖဳိလွဲၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အစားထုိးျပ႒ာန္းရန္" ဟူေသာ အဆုိကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

     ဤအဆိုကုိ ဖလမ္းလူထုကိုယ္စားလွယ္ ဦးစြန္မန္းႏွင့္ ကန္ပက္လက္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထန္းေမာင္းတို႔က ရဲရဲေတာက္ ေထာက္ခံ သြားၾကသည္။ အဆုိကုိ မဲခြဲအဆုံးအျဖတ္ယူေသာအခါ ေထာက္ခံမဲ ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇ မဲျဖင့္ အျပတ္အသတ္ႏုိင္ကာ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

     ဤသို႔ ဖလမ္းညီလာခံသည္ နယ္ခ်ဲ႕အေမြဆုိးျဖစ္ေသာ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ တြန္းလွန္တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ခဲ့သည္ သာမက

     -    ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔၏သမုိင္းတြင္ မႀကဳံစဖူး စုံစုံညီညီ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ တအူတုံဆင္းညီရင္းအစ္ကုိမ်ား၏ ပထမဦးဆုံး ေသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးညီလာခံကုိ သမုိင္းဝင္ က်င္းပႏုိင္ျခင္း။

     -    ျပည္သူထံမွ ျပည္သူထံသုိ႔ ဆင္းသက္သည့္ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ျခင္း။

    -    လြတ္လပ္စ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိတုိ႔၏ ဥမကြဲ သုိက္မပ်က္ တည္ေဆာက္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးစသည့္ သမုိင္းေပး တာဝန္ကို ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားက႑ရပ္မွ အခုိင္အမာ ႀကဳိဆုိေထာက္ခံသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ျခင္း။

     စသည့္ ထူးျခားမြန္ျမတ္ေသာ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ ေဆာင္ပါသည္။

     နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးမွတ္ေက်ာက္ တင္ႏုိင္ခဲ့သည္သာမက နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ အေမြဆုိးမ်ားကုိ တြန္းလွန္ၿဖဳိလွဲၿပီး "ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္သာ ဖန္တီးခြင့္"တည္းဟူေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းသစ္ကုိ ထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ၁၉၅၀ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔ တည္ေဆာက္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" သည္ ခ်င္းသမုိင္း၏စာမ်က္ႏွာသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။


 (၄)

 ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸာယ္၊ ျပည့္ဝေသာ အႏွစ္သာရ၊ ခုိင္လုံေသာ သမုိင္းေနာက္ခံရွိေနပါေသာ္လည္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို မ႐ႈဆိတ္လုိသူမ်ား၏ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံရပါသည္။

 တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ ဥေပကၡာျပဳေသာ ပါလီမန္အရွင္းရွင္ေခတ္တြင္ ပေဒသရာဇ္အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" ေအာင္ပြဲကုိ လုိလားႏွစ္သက္ျခင္း မရွိသည္ႏွင့္အညီ ၁၉၅၆- ၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၊ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ရွိ ခ်င္းေက်ာင္းသား မ်ားက ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ မဖ်က္သိမ္းျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ရဲရင့္ေတာက္ေျပာင္သည့္ သမုိင္း၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ၊ ခ်င္းျပည္သူတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းလုိသည့္ ဆႏၵ ျပင္းျပမႈတုိ႔ေၾကာင့္ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" သည္ ယေန႔တုိင္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲျခင္းျဖစ္သည္။

 ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" ကုိ "ခ်င္းဝိေသသတုိင္းေန႔" အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေခၚဆုိရန္ အႀကံျပဳမႈေပၚခဲ့သည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးဝမၼးသူေမာင္က ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆုိခဲ့သည့္အျပင္ အဆုိပါအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားက လက္ေဆာင္ေပးေသာ ဗႏၶဳလေစာင္တထည္ကုိ "ငါ့ရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟာ ဗႏၶဳလေစာင္ တထည္နဲ႔ တန္သလား" ဟူ၍ ရင္ထုမနာေျပာရွာသည္။ ထုိဗႏၶဳလေစာင္ကုိလည္း ျပန္ေပးခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း (ယခုပါတီဥကၠ႒ႀကီး) က ဤသတင္းကုိ ၾကားသိေသာအခါ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ မဖ်က္ဆီးဘဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္" ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕ကုိ ေၾကးနန္း႐ုိက္ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

 မွန္ပါသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ အျခားေန႔ထူးတခုခုျဖင့္ အစားထုိးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တခုခုႏွင့္ တြဲဖက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ခ်င္းျပည္သူတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကုိ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳရာ က်ေပမည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ တည္ရွိမႈသည္ ခ်င္းျပည္သူတို႔၏ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ သစၥာရွိမႈကုိလည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ ေရး လက္ခံမႈကုိလည္းေကာင္း မပ်က္ျပယ္ေစသည့္အျပင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစႏုိင္ပါသည္။

 ယခုအခါ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" ကုိ "ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔"ႏွင့္ တထပ္တည္းက်င္းပရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ရန္ တီးတုိးဖြင့္ဟသံမ်ား ေပၚထြက္လာပါသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရရွိေသာေန႔ရက္ခ်င္း မတူညီပါ။ ၁၉၇၃၊ ဇန္နဝါရီ လ ၃ ရက္၊ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္တႏၲဳ "ခ်င္းျပည္နယ္ ေန႔" ဟု သတ္မွတ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္သာလွ်င္ ျဖစ္သင့္ၿပီး၊ ထုိေန႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ကုိသာ ကုိယ္စားျပဳပါမည္။ လူမ်ဳိးကုိ ကုိယ္စားမျပဳ။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးကုိကုိယ္စားျပဳသည္။ ထုိသုိ႔ ေန႔ရက္ခ်င္း၊ အႏွစ္သာရခ်င္း၊ သမုိင္းေၾကာင္း ခ်င္း မတူညီေသာ အရာႏွစ္ခုကို ထပ္တူျပဳျခင္းသည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး လိုလားမႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမုိင္းတုိ႔ကုိ ေစာ္ကားရာက်ေပမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စု အဓြန္႔ရွည္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပုိမိုခုိင္ၿမဲေရး စသည္တုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည့္ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ရာလည္း က်ေပမည္။ တနည္းအားျဖင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အဓိပၸာယ္ကုိ ပိုမုိေလးနက္ ပီျပင္ေစသည့္အျပင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ခုိင္မာေစသည္။ အကယ္၍ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳပါက (ဝါ) ေန႔ထူးတခုခုျဖင့္ အစားထုိးျခင္းျပဳပါက ဤအခ်က္မ်ား၏ အႏွစ္သာရ ေပါ့ပ်က္ၿပီး အဓိပၸာယ္မဲ့ေစႏုိင္ပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဂုဏ္ယူ အေလးအျမတ္ထားအပ္ေသာ၊ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ သမုိင္းဝင္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ "ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔" ကုိ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူတရပ္လုံးက ဝုိင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူမိပါသည္။


ဆလုိင္းလ်န္မႈန္း


(ကြယ္လြန္သူ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးဝမၼးသူေမာင္၏ ကိုယ္တုိင္ေရးအထုပၸတၱိ လက္ေရးစာမူကို ကုိးကားပါသည္။)


Download PDF