• +95 (0)9 425 705 270
  • info@cdes.org.mm

Documents

  • Home/
  • Documents

၁။       ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာေဆာင္ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ဦးတည္၍ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ွ

 

၂။       ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္္အစုိးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား  သေဘာတူထားေသာ အခန္း (၇)ခန္း ႏွင့္ အပိုုဒ္ေပါင္း (၃၃)ပိုုဒ္ ပါရွိသည္။

 

၃။       ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေရွးရႈ၍  လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စုကုိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

၄။ ထုုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ စစ္ေရးျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိမည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာ တူၾကသည္။ ထုုိသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏လုုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကုုိ အေျခခံသည့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္သင့္သူအားလံုုးပါ၀င္သြားရန္ သေဘာတူၾကသည္။

 

၅။       အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု ခိုုင္ခိုုင္မာမာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္လိုုက္နာရမည့္ တပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုုကိုုအကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ လိုုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုုိလည္း စာခ်ဳပ္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုုင္ေရးကိုု ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္န္ သေဘာတူၾကပါသည္။

 

၆။       သေဘာတူညီထားေသာ စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကိုုထိထိေရာက္ေရာက္လိုုက္နာမႈရွိေစရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲစည္းျပီး ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ျဖင့္  အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၇။       ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုလံုုးကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုုံတစ္ခုုကိုုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုုက္သူအားလုုံးပါဝင္မည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြ ေကာ္မတီကိုု ဖြဲစည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုုပူးတြဲေကာ္မတီက ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ေရးဆြဲ၍ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၈။       ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုု မတရားအသင္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္အေလွ်ာက္ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အစိုုးရက မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။

 

၉။       ထုုိ႔အျပင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးၾကေသာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိ တုုိ႔ႏွင့့္သက္ဆုုိင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးႏွင့္ လံုုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အတုုိင္းအတာအရ တာဝန္ယူေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ကာလအတြင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရး၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုုက္ဖ်က္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

 

၁၀။     ဤစာခ်ဳပ္သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုုးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ စတင္၍ အသက္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိေဖာ္ေဆာင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုုင္းဝင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

**********

Download PDF