Books

  • Home/
  • Books

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ လမ္းညြန္အေျခခံမူမ်ား။

Author: EAOs
Publish Date: 16 Dec, 2016
Category: Books

Book Review

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပေသာ အေထာက္အကူျပဳစာတမ္းမ်ား။

Download PDF