Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Leave A Message

Feel free to send a message.

Latest Publication

 • thumb1

  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
  (အတဲြ-၃)

  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွတ္တမ္း

  by Lian H. Sakhong

  thumb1

  ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ
  အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္။

  တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
  ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပေသာ အေထာက္အကူျပဳစာတမ္းမ်ား။

  thumb1

  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
  (အတဲြ-၂)

  by Dr.Lian H. Sakhong

Upcoming Books

thumb1

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
(အတဲြ-၄)

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ မွတ္တမ္း

by Lian H. Sakhong

Analysis Papers

Briefing on deadlock over the non-secession clause at UPC

The 2nd Union Peace Conference–21st Century Panglong, that was organized May 24-29, 2017 under the current government in Nay Pyi Taw, was concluded with the concrete outcome of progress: 37 basic points of agreement in four thematic sectors – politics (federalism), economics, social, land and environment – got ratified and signed into a segment of the formal Pyidaungsu (Union) Accord. This is the first time for the actual Union Peace Conference to have made such important agreements, which is unprecedented. Process-wise, the agreement and ratification of these basic principles can be considered as significant steps taken towards advancing the cause of federalism in the Union of Myanmar. The ratification of principles did not include the security sector as there is no mandate for the conference to make formal agreements, contrary to the other four sectors. Though no decision was made, at least there was a meaningful exchange of perspectives over national security and defence taking place among the representatives of the government, Parliament, Tatmadaw (Myanmar Armed Forces), ethnic armed organizations, and political parties.
Since the beginning of ceasefire negotiations, there are many unexpected issues becoming stumbling blocks in the Myanmar peace process, and the issue of a non-secession clause is one of them, which almost led the recent conference to a total collapse. From the time President Thein Sein undertook the peace process in August 2011, this issue of secession right has been off the table. The government is open to negotiation for any issue except for matters that can affect the territorial integrity of the Union. In fact, the ethnic armed organizations (EAOs) have already agreed to the three national causes: non-disintegration of the Union, non-disintegration of national solidarity, and perpetuation of sovereignty. A direct interpretation of this non-disintegration of the Union is the pledge to non-secession from the Union. Without this promise to the non-secession commitment, the government of Myanmar would never have negotiated with ethnic armed organizations, and that there would not have been peace process as such. Strictly speaking, Myanmar does have this ongoing peace process because all ethnic armed organizations have agreed to consolidate the territorial integration of the Union of Myanmar. Despite this non-disintegration of the Union commitment by all stakeholders including EAOs, why did this phrase of non-secession clause suddenly became a hotly contested issue to the extent that the whole conference almost hit a deadlock?

read more

CDES Programs & Projects

227,000+ Books

View
Publication

CDES publication aims to promote and advance research based, credible and effective ideas, principles and practices of democracy, federalism and equality of human rights, as well as initiating programs to develop democratic and political institutions.


Trainings and Workshops

CDES conducts meaningful educational interactions with all stakeholders, by means of conducting seminars, workshops, trainings, conferences and forums on peace, democracy, federalism, women, security and gender development, and initiating activities to strengthen capacity and capability of all government leaders and civil citizenry for progress and prosperity in the country.


Research

CDES deems imperative to venture on ethnic studies and democratic federalism relevant researches that will serve as catalyst for national peace and reconciliation in particular and development of the Union of Myanmar in general.


Peace and Reconciliation

CDES has been advancing the unending advocacy on democracy, human rights and federalism and peace through the establishment of good governance and state administration not only within the framework of the NCA but also the military code of conduct, Joint monitoring system and framework for political dialogue and gender equality through peace negotiations. CDES promotes these advocacies from top government echelons to the grassroots through series of various meetings and comprehensive discussions on constitutional knowledge and rule of law, anchored on truth, justice and equality.


 • thumb1 Daw Aung San Su Kyi, State Counsellor

  The dreamer who makes his dream come true is to become truly the lord of herself/himself, To be able to make the dreams of a whole country come true is to become truly the lords of ourselves.

 • thumb1 Dr. Lian H. Sakhong, Vice Chairman - II, CNF

  As human beings, we have to do the right thing and we have to try to contribute something to our humanity, serve other people as much as we can.

 • thumb1 Padoh Saw Kwe Htoo Win, General Secretary, KNU

  Those making peace need courage, they have to be decisive and have to educate people. I have learned it a lot. I have learned that you have friends among your enemies, and enemies among your friends.

CDES ActivitiesPeace and reconciliation campaign gears-up in the Northern Shan State as the Centre for Development and Ethnic Studies conducted the Peace Forum in support to the National Political Dialogue at the Shan Literature and Cultural Hall, February 11, 2017.
           Daw Than Than Aye of 88 Generation stated in her opening remarks, " While people in this conflict area feel unsafe and are undeniably not free from fears, this peace forum which is first of its kind can reassure us of peace and enlighten us on how we can become more conscientious of our indispensable roles in peace building, hence our deepest thanks to CDES for reaching us and taking the initiative to hold this peace forum".
           Attendees were 110 representatives ( 47 of whom are females) from various groups to wit: Rule of Law and Legal Aid Group, Lashio Lawyer Group, Nazareth Lahu Women Group, Wa National Society, Local Resource Centre, Ceasefire Monitoring Group, Kachin Youth Organization, Lashio Muslim Women Association, Northern Shan Youth Network, Student Union of Technological University, Lashio, Tai Youth Network, Wa National Union Party, Tomboy(Lesbian) Network, Interfaith Group, Peasants Group and National League for Democracy party.
           CDES team led by its Executive Director, Dr. Lian H. Hmung Sakhong duly represented by Ms. Grace Ngun Za Tial, Manager had the pool of resource persons in the said forum namely: Saya Yan Kyaw, Senior Political Specialist/Analyst, Saya Naung Kyaw, writer/author activist and Saya Moses C. Tehlo, CDES Research Director.

Template Settings Panel

Theme Colors
Layout Styles
BOXED WIDESCREEN
Bakground Pictures